Zakoni

 

KRIVIČNI ZAKON BRČKO DISTRIKTA BIH

 


ZAKONSKI ČLANOVI U K.Z. BRČKO DISTRIKTA BIH,

KOJI SE ODNOSE NA KRIVIČNA DJELA DJEČIJE PORNOGRAFIJE.

 

 

Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina 

 


Član 186. Neovlašteno optičko snimanje


(1) Ko fotografski, filmski ili na drugi način snimi drugu osobu bez njenog znanja pristanka u njenim prostorijama ili ko takav snimak neposredno prenese trećemu ili ko takav snimak pokaže ili mu na neki drugi način omogućida se s njim neposredno upozna , kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. 

(2)Službena osoba koja učini krivično djelo iz stava 1 ovog člana u obavljanju službe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3)Ko dijete ili maloljetnika snimi radi izrade fotografija,audio-vizuelnog materijalaili drugih predmeta pornografskog sadržaja, ili posjeduje ili uvozi ili prodaje ili rastura ili pokazuje takav materijal, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(4) Predmeti koji su bili namjenjeni ili upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela iz stavova 1 i 3 ovog člana oduzet će se, a predmeti koji su učinjenjem krivičnog djela iz stavova 1 i 3 ovog člana nastali oduzet će se i uništiti. 

 

Krivična djela protiv spolne slobode i morala

 

Član 208.Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije

(1) Ko dijete ili maloljetnika snimi radi izradbe fotografija, audio-vizuelnog materijala ili drugih predmeta pornografskog sadržaja, ili posjeduje ili uvozi ili prodaje ili rastura ili prikazuje takav materijal, ili te osobe
navede na sudjelovanje u pornografskoj predstavi,kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(2) Predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela iz stava 1 ovoga člana oduzet će se, a predmeti koji su nastali počinjenjem krivičnog djela iz stava 1 ovoga člana oduzet će se i
uništiti.
Član 209. Upoznavanje djeteta s pornografijom

(1) Ko djetetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini pristupačnim spise, slike, audio-vizuelne i druge predmete pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku predstavu,kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Predmeti iz stava 1 ovoga člana oduzet će se.

Krivična djela protiv sistema elektronske obrade podataka

 

Član 387. Oštećenje računarskih podataka i programa 

(1) Tkoteti, izmijeni, izbre, unti ili na drugi načinini neuporabljivim ili nepristupačnim tuđe računalne podatke ili računalne programe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

 

(2) Tko  unatoč  zaštitnim  mjerama  neovlašteno  pristupi  računalnim podatcima  ili  programima  ili neovlašteno presreće njihov prijenos, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

 

Kaznom iz stavka 2 ovog članka kaznit će se tko onemogući ili oteža rad ili uporabu računalnog sustava, računalnih podataka ili programa ili računalnu komunikaciju.

 

(3) Ako je kazneno djelo iz stavaka od 1 do 3 ovog članka počinjeno u odnosu na računalni sustav, podatak ili program tijela vlasti, javne službe, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnog javnog interesa, ili je prouzročena znatna šteta, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

 

(4) Tko neovlteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome dostupne posebne naprave, sredstva, računalne programe ili računalne podatke stvorene ili prilagođene radi počinjenja kaznenog djela iz stavaka od 1 do 3 ovog članka, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

 

 (5) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podatci stvoreni, rabljeni ili prilagođeni radi počinjenja  

 kaznenih djela, kojima je kazneno djelo iz stavaka od 1 do 3 ovog članka počinjeno, oduzet će se


 

Član 388. Računarsko krivotvorenje 

(1) Tko neovlteno izradi, unese, izmijeni, izbriše iliini neuporabljivim računalne podatke ili programe koji imaju vrijednost za pravne odnose, s ciljem da se uporabe kao pravi ili sam uporabi takve podatke ili programe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

 

(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1 ovog članka počinjeno u odnosu na računalne podatke ili programe tijela, javne službe, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnog javnog interesa, ili je prouzročena znatna šteta, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

 

(3) Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome pristupačnim posebne naprave, sredstva, računalne programe ili računalne podatke stvorene ili prilagođene radi počinjenja


 

kaznenog djela iz stavaka 1 i 2 ovog članka, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

 

(4) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podatci stvoreni, rabljeni ili prilagođeni radi počinjenja kaznenih djela, kojima je počinjeno kazneno djelo iz stavka 1 ili 2 ovog članka, oduzet će se.


 

Član 389. Računarska prevara 

(1) Tko neovlteno unese, teti, izmijeni ili prikrije računalni podatak ili program ili na drugi nin utječe na ishod elektronke obrade podataka s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist i time drugome prouzroči imovinsku štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

 

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1 ovog članka pribavljena imovinska korist koja prelazi 10.000

KM, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do deset godina.

 

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1 ovog članka pribavljena imovinska korist koja prelazi 50.000

KM, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.

 

(4) Tko kazneno djelo iz stavka 1 ovog članka počini samo s ciljem da drugogateti, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.


 

Član 390. Ometanje rada sistema i mreža elektronske obrade podataka

Tko  neovlaštenim  pristupom  u  sustav  ili  mrežu  elektronke  obrade  podataka  izazove  zastoj  ili poremeti rad toga sustava ili mreže, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.


 

Član 391. Neovlašteni pristup zaštićenom sistemu i mreži elektronske obrade podataka 

(1) Tko  se  neovlašteno  uključi  u  sustav ili  mrežu  elektronke  obrade  podataka  kršenjem mjera zaštite, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

 

(2) Tko uporabi podatak dobiven na nin iz stavka 1 ovog članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

 

(3) Ako su kaznenim djelom iz stavka 2 ovog članka prouzročene drugome teške posljedice, pinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

 

Član 392. Računarska sabotaža 

Tko unese, izmijeni, izbriše ili prikrije računalni podatak ili program ili se na drugi način umiješa u računalni sustav, ili uništi ili ošteti naprave za elektronku obradu podataka s ciljem da onemogući ili znatno  omete  postupak  elektronke  obrade  podataka  značajnih  tijelima  vlasti,  javnim službama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama od posebnog javnog interesa, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

 

 

dol-logo1